За проектот

ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ

Проект: " Зелени училишта, Поздрава околина, Поздрав живот "Целта на проектот: "Зелен училишта, Почиста околина , Поздрав живот" е да се зголеми нивото на еколошката познавање на основните училишта од (Струга, Охрид, Битола и Прилеп ,Поградец и Корча. Преку акцентирање на проблемите поради недоволна еколошка свест и однесување во основните училишта во Албанија и во Македо...

ПОЗАДИНА

☞ Финансиската поддршка за Проектот доаѓа од Канцеларијата на Европската унија -ИПА-Програма за прегугранична соработка. Имплементатор на Проектот  е Асоцијацијата за образование, комуникации и консалтинг – ОХО, додека имплементатор на Проектот во Република Албанија е организацијата Биолози на Албанија. Успешната имплементација на овој Проект обезбедува конкретни, мерливи резулт...

РЕГИОНИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Активностите во рамките на овој Проект се специфично дизајнирани да придонесат за промени во животната средина, воспсотавување релации помеѓу активностите на луѓето и животните во својата природна средина, во поширокиот регион , а посебно во следниве места:    Струга, Охрид, Битола и Пелагонија и  Поградец , КорчаЗа учество во овој проект, беа избрани 16 основни училишта,...