ШЕСТ ЧЕКОРИ

1.Воспоставување структура на Зелен менаџмент

Со цел да се имплементира иницијативата за Зелено училиште во практика, прво училиштето треба да воспостави добра и функционална менаџерска структура што ќе раководи со целиот процес. Во таа смисла предлагаме да се востановат две тела со што ќе се помогне во конкретната реализација на Проектот. Едното тело е Еко-клуб кој треба да биде движечката сила на Проектот и се состои од ученици од р...

2.Анализа на Зeлени Резултати

Овој чекор е неопходена доколку сакате да спроведете конкретни промени во вашето училиште. Пред да го одредите курсот на вашата акција, потребно е да се направи евалуација на тековната состојба. Резултатите од Зелената проценка ќе дадат информации за вашиот Зелен акциски план, помагајќи му на вашето училиште да донесе одлука дали има потреба од итна, неопходна промена или нема потреба од пр...

3. План на активности

Развивањето на планот на активности претставува еден од суштинските чекори. Тоа значи дека училиштето треба да направи план на активности со цел да добие специфични и мерливи резултати во трите области од интерес, вода, енергија, отпад. Ваквиот план се прави со користење на податоците добиени во текот на реализацијата на вториот чекор – анализа на состојбите со водата, енергијата и отпадот.Пл...

4.Мониторинг и евалуација

За да можете да откриете дали целите и активностите зацртани во Планот успешно се имплементираат, напредокот и реализацијата мора да се мониторираат и евалуираат. Континуираниот процес на мониторинг на активностите ви дозволува да го евалуирате успехот на реализираните активности. Методите на мониторинг на активностите зависат од областите на коишто работите, како и од возраста на ученици...

5.Зелени резултати и постигнувања во пошироката заедница

Ако сакате да ја промовирате вашата работа во рамките на училишната заедница и да инволвирате поголем број ученици и наставници во постигнувањето на заедничката цел, потребно е да ги соопштувате резултатите до коишто доаѓате до што е можно поголем број луѓе.    Една од клучните цели на програмата на Еко-училиштето е да се подигне свеста во врска со вашите еколошки активности – низ...

6. Зелена визија

Визијата го претставува тоа што организацијата сака да биде, или каков сака да биде светот во којшто функционира („идеализиран“ поглед на светот). Мисијата ја дефинира фундаменталната намена на организацијата, притоа опишувајќи, во збиена форма, зошто таа постои и што таа прави за да ја реализира својата визија.Вредностите се верувања што ги споделуваат сите главни чинители во организаци...