МЕТОДОЛОГИЈА

1. Селекција на Училишта

Проектот "Зелени училишта, Почиста животна средина,Поздрав живот" започна со имплементација во септември 2013 година во 16 основни училишта од регионот, и е дел на прекугранична соработка меѓу двете земји во развој.На Изборот на училиштата во секоја земја беше направен од страна на следните критериуми: - Училиште од  општина која е дел од регионите опфатени од Проектот; - Покажа интерес...

2. Меморандум за Соработка

На почетокот на 2014 год., Јан/Фев беше потпишан Меморандум за соработка, најпрво помеѓу Организацијата и селектираното училиште, како и меѓу Училиштата и Општините.Во прилог е примерок од Меморандумот, соодветно;1.Меморандум за соработка меѓу Здружение на граѓани-ОХО, Скопје и Основното   училиште;  - Меморандум за соработка помеѓу ОХО-Основно Училиште  2.Меморандум за соработка меѓу Основното...

3. Мониторинг на Училишта

Во рамките на првата фаза од имплементацијата на проектот,  беа подготвени прашалници на три теми: вода, енергија и отпад . Тие послужија како поможна алатка за добивање на  појасна слика за состојбата во училиште, како  и водич за поставување   приоритети за подобрување. Секое од прашањата може да се одговори со „да“ или „не“, а списокот содржи дел за коментари и забелешки.Прашалниците се средств...

4. Обука за Обучувачи

Прилог на методологија за примена во наставата на Програмата на настанот -ТОТ( Тренинг за Координаторите -Тренери), која се случи во Април/Мај, 2014 год. во Македонија и Албанија.Metodologija za primena vo nastavata na Programata.pdf Nastavna ramka za primena vo nastavata vo Albanija.pdf 

5. Училишни активности и Процес на имплементација

Изработка на Предлог- проекти Како дел од Проектот “ Зелени училишта, Поздрава околина, Поздрав живот “, "Биолозите од Албанија "и "ОХО",oрганизираат повик за учество на конкурс за доделување на мали грантови за предлог-еколошки проекти.Со овие еколошки проекти, училиштата ке идентификуваат и промовираат зелени активности , поврзани со проблемите со кои се соочуваат од еколошки карактер с...

6. Преку гранично вмрежување