Еко-училишни Проекти

О.У. Тодор Ангелески -Битола

Наслов на Проектот: " Вода, енергија и Отпад "Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015Резултати од иницијативата: 1. Намалување на потрошувачката на електрична енергија. 2. Намалување на потрошувачката на нафта, а со тоа да придонесеме за намалување на емисијата на CO2во атмосверата и заштеда на финансии.3. Намалување на количеството на генериран отпад. 4. Намалување на количест...

О.У. Св.Климент Охридски -Охрид

Наслов на Проектот: " Моето училиште, мое огледало "Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015Резултати од иницијативата: Еколошка: подигање на свеста за важноста на водата за живиот свет. Социјална: формирање навики за штедење на водата и правилно користење на санитарните уреди. Економска: заштеда на финансиските средства.Апликација-Предлог проект:  Sv. K...

О.У. Григор Прличев -Охрид

Наслов на Проектот: " Штеди вода, биди во мода "Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015Резултати од иницијативата: После завршување на финансискиот дел со реализациај на проектот се оцекува  долгорочна одржливосткоја се постигнува  пред се со едукацијата  и подигање на еколошката свест,изградување позитивен однос кон општествените добра, формирање н...

ОУ Гоце Делчев -Струга

Наслов на Проектот: " Еко бои и еко корпи "Време на реализација: 15 Ноември - 28 Февруари 2015Резултати од иницијативата: Децата и  идните поколенија ќе престојуваат во здрава и чиста срединаЌе се развие свеста и навика кај младите за одржувањена чиста средината на живеење и развивање навика на позитивно однесување кон целото опкружувањеПосети од страна на родителите и жители на локалната заед...

ОУ Јосиб Броз Тито -Струга

Наслов на Проектот: " Заштеда на вода "Време на реализација: 15 Ноември - 28 Февруари 2015Резултати од иницијативата: Подобрување на хигинеските услови во училиштетои заштита пред се од заразни болести.Заштеда на вода и намалување на екстремно големите сметки за вода во иднина, по спроведувањето и реализирањето на проектот.Апликација Предлог Проект: Aplikacija za proek...

ОУ Блаже Конески -Прилеп

Наслов на Проектот: " Чистотата е половина здравје "Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015Резултати од иницијативата: ·  Континуирано топла вода во санитарните јазли ·  Подобрување на хигиената во училиштето ·  Заштита од заразни болести ·  Подигање на еколошката свест на учениците за заштеда на водатаАпликација-Предлог проект:&nbs...

ОУ Рампо Левката -Прилеп

Наслов на Проектот: " Штети вода,биди во мода "Време на реализација: 15 Ноември - Февруари 2015Општа цел : рационално користење на водата и намалената потрочувачка на вода во училиштето, со што ќе се постигне заштеда на финансиските средства. Посебни цели: Еколошка: Едукација и подигање на еколошката свест кај учениците,наставниците и пошироката заедница, изградување...

ОУ Добре Јованоски -Прилеп

Наслов на Проектот: " Нашиот двор, нашата убавина"Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015Резултати од иницијативата: Придобивките кои ги доби нашето училиште и пошироката заедница со реализацијата на овој проект е стекнување на навики за селектирање на отпад и еко навики. Апликација-Предлог проект: Aplikacija za proekt -Green schools (1).pdf Фотографи...