ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ


Проект: " Зелени училишта, Поздрава околина, Поздрав живот "

Целта на проектот: "Зелен училишта, Почиста околина , Поздрав живот" е да се зголеми нивото на еколошката познавање на основните училишта од (Струга, Охрид, Битола и Прилеп ,Поградец и Корча.

  • Преку акцентирање на проблемите поради недоволна еколошка свест и однесување во основните училишта во Албанија и во Македонија кон животната средина , со посебен фокус на енергија, отпад и  вода, проектот има за цел за  постигнување резултати и во  пошироката заедница во целните регион.Освен тоа, Проектот: "Зелени училишта, Поздрав живот, Поздрава околина", има за цел преку акција на учениците од 5-то до 8-мо одд. да се запознае реланата ситуација и услови на ниво на целотото училиште, водејќи се по веќе развиена методологија на работење прифатена од инволвираните организации од Македонија и Албанија. 
  • Да се зголеми свеста кај учениците,вработените во воспитните институции ,како и нивната поширока околина.

                                Очекувани резултатиЦелите на Проектот се :

  • Подобрени наставни планови преку внесување еколошка проблематика поврзана со енергијата, отпадот и водата во 16 училишта од пограничниот регион;
  • Училишни капацитети за имплементација на Прирачникот и подобрени компетенции;
  • Промена на однесувањето и изградување пријателски став кон околината во училиштата;

                       

  • Подобрени постигнувања на училиштата во еколошките теми, преку учество на конкурси и во кампањи;  
  • Зголемен обем на соработка помеѓу училиштата, родителите, заедниците;  
  • Подигнување на нивото на регионален дијалог и мрежно поврзување преку Прекуграничната регионална мрежа  на еко-училишта.