1. Селекција на УчилиштаПроектот "Зелени училишта, Почиста животна средина,Поздрав живот" започна со имплементација во септември 2013 година во 16 основни училишта од регионот, и е дел на прекугранична соработка меѓу двете земји во развој.

На Изборот на училиштата во секоја земја беше направен од страна на следните критериуми:

- Училиште од  општина која е дел од регионите опфатени од Проектот;

- Покажа интерес  и иницијатива  за вклучување на училиштето ;

- Покажа интерес  за вклучување  наставниот кадар за еколошка едукација;

- Приложи резултати од успешни завршени еколошки акции;

- Покажа заложба на наставници активно да се вклучат учениците во управувањето со прашања    поврзани со училиште;

- Наставниот кадар покажа интерес да иницира активно учество кај учениците во справување со еколошките проблеми во училиштето;

- Да воспостави  врски со родителите, локалната власт и медиумите, и други локални чинители.