2. Меморандум за Соработка


На почетокот на 2014 год., Јан/Фев беше потпишан Меморандум за соработка, најпрво помеѓу Организацијата и селектираното училиште, како и меѓу Училиштата и Општините.Во прилог е примерок од Меморандумот, соодветно;

1.Меморандум за соработка меѓу Здружение на граѓани-ОХО, Скопје и Основното  

 училиште;

  - Меморандум за соработка помеѓу ОХО-Основно Училиште 

2.Меморандум за соработка меѓу Основното училиште и Општина;    

 - Меморандум за соработка помеѓу Основно училиште и Општина