3. Мониторинг на Училишта


Во рамките на првата фаза од имплементацијата на проектот,  беа подготвени прашалници на три теми: вода, енергија и отпад . Тие послужија како поможна алатка за добивање на  појасна слика за состојбата во училиште, како  и водич за поставување   приоритети за подобрување. 

Секое од прашањата може да се одговори со „да“ или „не“, а списокот содржи дел за коментари и забелешки.

Прашалниците се средство во идентификацијата на сегменти коишто може да се подобрат.

Тие беа изработени/пополнети  од страна на одговорните  избрани координатори / наставници, квалите доби Ведро мерливи резултати оценка. 

Во прилог е примерок од прашалникот на животната средина 3 теми:


-  Prasalnik na 3_ekoloski temi za sostojbata vo ucilisteto.pdf