О.У. Тодор Ангелески -Битола


Наслов на Проектот: " Вода, енергија и Отпад "

Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015

Резултати од иницијативата: 

1. Намалување на потрошувачката на електрична енергија.

2. Намалување на потрошувачката на нафта, а со тоа да придонесеме за намалување на емисијата на CO2во атмосверата и заштеда на финансии.

3. Намалување на количеството на генериран отпад.

4. Намалување на количеството на потрошена вода. Со ова ќе се подигне свеста кај учениците и вработените за значењето на водата и создавање навики за рационално користење на истата.

Апликација-Предлог проект:  OU Todor Angeleski_Bitola.pdf 


Фотографии:

  -Промена на стари врати со 2 нови


- Изградба на декомпозер