О.У. Св.Климент Охридски -Охрид


Наслов на Проектот: " Моето училиште, мое огледало "

Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015

Резултати од иницијативата: 

Еколошка: подигање на свеста за важноста на водата за живиот свет.

Социјална: формирање навики за штедење на водата и правилно користење на санитарните уреди.

Економска: заштеда на финансиските средства.

Апликација-Предлог проект:  Sv. Kliment Ohridski_Ohrid.pdf 


Фотографии: