О.У. Григор Прличев -Охрид


Наслов на Проектот: " Штеди вода, биди во мода "

Време на реализација: 15 Ноември - 31 Јануари 2015

Резултати од иницијативата: 

После завршување на финансискиот дел со реализациај на проектот се оцекува  долгорочна одржливосткоја се постигнува  пред се со едукацијата  и подигање на еколошката свест,изградување позитивен однос кон општествените добра, формирање навики за штедење на водата, рационална потрошувачка на вода во училиштето каки и подобрување на хигиенските услови во училиштето.
Како долгорочна придобивка е намалување на трошоците со што има финансиска заштеда и растеретување на буџетот.

Апликација Предлог Проект: OU Grigor Prlicev Ohrid.pdf Фотографии: