ОУ Гоце Делчев -Струга


Наслов на Проектот: " Еко бои и еко корпи "

Време на реализација: 15 Ноември - 28 Февруари 2015

Резултати од иницијативата: 

  • Децата и  идните поколенија ќе престојуваат во здрава и чиста средина
  • Ќе се развие свеста и навика кај младите за одржувањена чиста средината на живеење и развивање навика на позитивно однесување кон целото опкружување
  • Посети од страна на родителите и жители на локалната заедница ќе се искористат за информирање на она што е постигнато и одржување на истото.

Апликација Предлог Проект: OU Goce Delcev _Struga.pdf 


Фотографии :