ОУ Рампо Левката -Прилеп


Наслов на Проектот: " Штети вода,биди во мода "

Време на реализација: 15 Ноември - Февруари 2015

Општа цел : рационално користење на водата и намалената потрочувачка на вода во училиштето, со што ќе се постигне заштеда на финансиските средства.

Посебни цели:

Еколошка: Едукација и подигање на еколошката свест кај учениците,наставниците и пошироката заедница, изградување на позитивен однос кон природните богатства и животната средина, стекнување на нови знаења и систематизирање на истите за важноста на водата.

Социјална: Изградување позитивен однос кон општествените добра, формирање навики за штедење на водата, стекнување културни хигиенски навики, развивање свест за правилна употреба  и продолжување на времето за користење на чешмите.

 Економска: Рационална потрошувачка на вода во училиштето, штедење на водата, намалување на трошоците, продолжен рок на употреба на општествените добра, со што финансиска заштеда на подолг временски период ќе има не само училиштето туку и Локалната заедница .

Апликација-Предлог проект: proekt_zasteda na voda.pdf 


Фотографии: