РЕГИОНИ НА ДЕЛУВАЊЕ


Активностите во рамките на овој Проект се специфично дизајнирани да придонесат за промени во животната средина, воспсотавување релации помеѓу активностите на луѓето и животните во својата природна средина, во поширокиот регион , а посебно во следниве места:

 

 •  Струга, Охрид, Битола и Пелагонија и  Поградец , Корча

За учество во овој проект, беа избрани 16 основни училишта, 8 од секоја земја. 

 •     1 O.У "Рампо Левката" - Прилеп 
 •     2 ОУ "Блаже Конески" - Прилеп       
 •     3 O.У "Добре Јованоски - Прилеп 
 •     4 ОУ "Тодор Ангелевски" - Битола   
 •     5 O.У "Св. Климент Охридски "- Охрид 
 •     6 O.У "Григор Прличев" - Охрид 
 •     7 O.У "Гоце Делчев" - Струга 
 •     8 O.У "Јосип Броз Тито" - Струга        

 

 •    1. "Коле Кочи" - Поградец 
 •    2. "Муамер & Еса Минароли" - Поградец 
 •    3. "Шема Махмутилари" - / Поградец 
 •    4. "Шефки Мучлари" - Vërdovë / Поградец 
 •    5. "Дхимитрак Лонг" - Рембец / Корча 
 •    6. "Мухарам Веици" - Либоник / Корча 
 •    7. "Пандели Кал" - Корча 
 •    8. ”Mesonjtorja e pareshqipe” - Корча