GJASHTE HAPAT

1.Krijimi i strukturës së gjelbër të manaxhimit

Me qellim qe te zbatojne ne praktike iniciativen e shkolles se gjelber,                       shkollat duhet qe fillimisht te krijojne nje strukture te mire dhe funksionale te manaxhimit e cila do ta udheheqe te gjithe procesin. Ne kete kuader,ne sugjerojme krijimin e dy organizmave te meposhtem te cilat do te kontribojne ne realizimin konkret te projektit.Organizmi i pare eshte EKO-klubi i c...

2. Vlerësimi periodik i performancës së gjelbër

Ky hap eshte i nevojshem nese shkolla juaj deshiron te beje ndryshime konkrete ne shkolle. Perpara se te planifikoni radhen e veprimeve qe do kryeni, ju duhet qe fillimisht te vleresoni situaten aktuale.Rezultatet e Vleresimit tuaj te Gjelber do te ndihmojne ne pergatitjen e Planit te Aktiviteteve te Gjelbera dhe do ndihmojne shkollen te vendose nese ndryshimet jane te nevojshme, urgjente apo te p...

3. Përgatitja dhe përqafimi i vizionit të gjelbër nga nxënësit e shkollës

Vizioni permbledhe ate qe organizata/shkolla deshiron te jete, apo se si ajo deshiron te jete bota ne te ajo operon (nje shikim “i idealizuar” i botes). Misioni pershkruan qellimin themelor te nje organizate, duke pershkruar qarte arsyen e ekzistences dhe te asaj çka ajo ben per te arritur vizionin e saj. Vlerat jane nje besim te cilin e ndajne te gjithe aktoret pj...

4. Zhvillimi dhe implementimi i planit të aktiviteteve të gjelbëra

Pergatitja e planit te aktiviteteve eshte nje nga hapat me themelore. Kjo nenkupton qe shkolla duhet te zhvilloje nje plan aktivitetesh me qellim qe te perftoje rezultate specifike dhe te matshme ne te tre fushat e siperpermendura si ‘uji”, ‘energjia’ dhe ‘mbetjet”. Ky plan do te zhvillohet duke perdorur te dhenat e fituara nga realizimi i hapit te dyte – analizes se situates se ujit, energji...

5. Monitorimi I arritjeve te gjelbera

Me qellim qe te kuptojme nese objektivat dhe aktivitetet e percaktuara ne Plan jane implementuar me sukses, progresi dhe suksesi i arritur duhen monitoruar dhe vleresuar. Procesi i vazhdueshem i monitorimit te aktiviteteve do t’ju lejoje qe te vleresoni suksesin e aktiviteteve te realizuara. Metodat e monitorimit te aktiviteteve varen nga fushat ne te cilat po punoni, ashtu si edhe nga mos...

6. Rezultatet e Gjelbera dhe Komuniteti i gjere

Me qellim qe te promovoni punen tuaj me komunitetin e shkolles dhe te perfshini sa me shume student dhe mesues per arritjen e te njejtit qellim, do t’ju duhet qe rezultatet e punes suaj t’ia komunikoni nje numri sa me te madh njerezish. Nje nga qellimet kryesore te projektit te EKO-shkollave eshte qe te rrise ndergjegjesimin e pergjithshem rreth aktiviteteve tuaja mjedisore – si ne shkolle...