Informohu & Perfshihu


Praktika e mire e Shkolles se Gjelber perfshin gjithashtu edhe komunikimin rreth arritjeve te saj! Programet mjedisore arrihjne shpesh qe ta unifikojne shkollen dhe t’i forcojne marrdheniet komunitare. Ne kete kapitull jane trajtuar disa mjete qe mund te perdoren nga shkollat e gjelbera per t’i bere aktivitetet e tyre me te dukshme per vete shkollen por edhe per komunitetin lokal ku ato bejne pjese.

Ne vijim te punes per “gjelberimin” e shkolles, lidhja e aktiviteteve te Eko-shkolles dhe vizionit te gjelber me kurrikulat mesimore, do te siguronte qe parimet e gjelbera te beheshin vertet pjese integrale e komunitetit te shkolles.

Strategjia e pergjithshme e sugjeruar eshte ajo e shkrirjes se 4 koncepteve te edukimit mjedisor me lendet ekzistuese dhe jo krijimi i lendeve te reja. Perveç rritjes se njohurive per mjedisin, plotesimi i nje lende te veçante me nje dimension te edukimit mjedisor, do ta pasuronte lenden ne fjale duke e bere ate me komplete dhe interesante.