5. Monitorimi I arritjeve te gjelbera


Me qellim qe te kuptojme nese objektivat dhe aktivitetet e percaktuara ne Plan jane implementuar me sukses, progresi dhe suksesi i arritur duhen monitoruar dhe vleresuar.

Procesi i vazhdueshem i monitorimit te aktiviteteve do t’ju lejoje qe te vleresoni suksesin e aktiviteteve te realizuara. Metodat e monitorimit te aktiviteteve varen nga fushat ne te cilat po punoni, ashtu si edhe nga mosha e nxenesve.

Gjate realizimit te ketij hapi, ne propozojme qe nxenesve t’u delegohen sa me shume detyra. Ata duhet te jene zbatuesit kryesore te ketij hapi. Ne kete menyre ata do te zhvillojne nje sens me te madh te pjesemarrjes ne kete projekt.

Realizimi i ketij hapi do te sjelle si rezultat mbledhjen e te dhenave nese eshte arritur progres te implementimin e objektivave te para-caktuar. Ne disa raste mund te linde nevoja qe ta ndryshoni dhe permiresoni planin e aktiviteteve.