6. Rezultatet e Gjelbera dhe Komuniteti i gjere


Me qellim qe te promovoni punen tuaj me komunitetin e shkolles dhe te perfshini sa me shume student dhe mesues per arritjen e te njejtit qellim, do t’ju duhet qe rezultatet e punes suaj t’ia komunikoni nje numri sa me te madh njerezish.

Nje nga qellimet kryesore te projektit te EKO-shkollave eshte qe te rrise ndergjegjesimin e pergjithshem rreth aktiviteteve tuaja mjedisore – si ne shkolle ashtu edhe ne komunitetin e gjere rreth saj- si dhe te siguroje qe ne te te kene mundesine te marrin pjese sa me shume njerez te jete e mundur.