2. Memorandumi i bashkepunimit


Ne fillimin e vitit 2014-Janar/Shkurt, u nenshkruan Memorandumet e Bashkepunimit, fillimisht ndermjet Organizates dhe Shkollave 9-vjeçare dhe gjithashtu ndermjet shkollave 9-vjeçare te perzgjedhura dhe Bashkise te te njejtit qytet.


Modelet e Memorandumeve jane treguar bashkengjitur;

1. Memorandumi I Bashkepunimit ndermjet Asosacionit Civil- OXO, Shkup  

    dhe shkollave 9-vjeçare te perzgjedhura;

-  Memorandumi i Bashkepunimit ndermjet OXO-shkollave 9-vjecare.pdf 

2. Memorandumi i Bashkepunimit ndermjet Shkollave 9-vjeçare te  perzgjedhura dhe Bashkive; 


-  Memorandumi-Shkolla 9-vjecare-Bashki.pdf 

3. Memorandumi i Bashkepunimit ndermjet Drejtorise Rajonale    Arsimore, Shkollave dhe Biologeve te Shqiperise/ Rajoni  i Korçes;


-  Memorandumi i Bashkepunimit (KorCa) Per Shqiperine -ALB.pdf 

4. Memorandumi i Bashkepunimit ndermjet Zyres Arsimore- Shkollave- Biologeve te      Shqiperise/Rajoni i Pogradecit;

-  Memorandumi i Bashkepunimit (Pogradec) Per Shqiperine -ALB.pdf