3. Vleresimi i shkollave


Ne kuadrin e fazes se pare te implementimit te projektit, u pergatiten pyetsore rreth tre çeshtjeve: ujit, energjise dhe mbetjeve. Pyetsoret kontribuan qe shkollat te perfitojne nje pasqyre te qarte te situates ne mjediset e tyre dhe t’i orientonin prioritetet e tyre drejt permiresimit.

Pyetsoret u plotesuan nga koordinatoret/mesuesit pergjegjes te perzgjedhur te cilet perfituan te dhena te qarta e te matshme nga vleresimi.

Nje model i pyetsorit per 3 çeshtjet mjedisore eshte dhene bashkengjitur:

VLERESIMIT TE PERFORMANCES SE GJELBER TE 8 SHKOLLAVE 9-VJECARE NE KORCE DHE POGRADEC.pdf